به وب‌سایت گروه سرمایه‌گذاری آرین خوش‌آمدید

با آرین کیفیت را زندگی کنید.

به پایین اسکرول کنید ...

پـروژه‌های آریــن

آرین، هر خانه یک درخت

نام پروژه

پروژه آرین 13

وضعیت پروژه
در حال ساخت
وضعیت فروش
در حال فروش
نام پروژه

پروژه آرین 12

وضعیت پروژه
تحویل داده شده
وضعیت فروش
در حال فروش
نام پروژه

پروژه آرین 11

وضعیت پروژه
تحویل داده شده
وضعیت فروش
در حال فروش
نام پروژه

پروژه آرین 10

وضعیت پروژه
تحویل داده شده
وضعیت فروش
در حال فروش

درباره ما

گـروه سـرمایه‌گـذاری آریـن از سـال 1392 بـا رویکـرد سـرمایه‌گـذاری در حـوزه مسـکن و بـا رسـالت ارتقـاء کیفیـت فضـای زندگـی مخاطبـان خـود، اقـدام بـه تعریـف مجموعـه پـروژه‌هـای آریـن در منطقـه‌ی 12 مشـهد نمـود. ایـن گـروه در حـال حاضـر بـا برخـورداری از تیمـی مجـرب شـامل متخصصینـی در حـوزه‌هــای برنامــه‌ریــزی، طراحــی، ســاخت، فــروش و خدمــات پــس از فــروش، پـس از سـال ‌هـا فعالیـت موثـر بـه نامـی آشـنا در حـوزه خلـق بنـاهایـی بـا کیفیـت، تبدیل شده‌است.

+ 0
سال فعالیت تخصصی
+ 0
پروژه تعریف شده
+ 0
پروژه تحویل داده شده
+ 0
پروژه در حال ساخت
+ 0
زیر بنای در حال ساخت
+ 0
واحد تعریف شده
+ 0 نفر
نیروی کار فعال
+ 0 نفر
زندانی آزاد شده