به وب‌سایت گروه سرمایه‌گذاری آرین خوش‌آمدید

روایت روزنامه شهرآرا از آرین3

  • آرین
  • 1 تیر 1402
  • 3 دقیقه

چکیده مطلب

روزنامه شهرآرا محله (ضمیمه روزنامه شهرآرا)، در دومین صفحه از شماره 512، مورخ یکم تیرماه 1402، بخشی از مطالب خود را به پروژه آرین 13 و تاثیر طراحی پیر نشین و فضای سبز این پروژه در  روابط همسایگی اختصاص داده است:

“پیرنشـین یا سـکو در معـماری خانه های سـنتی ایران جایـگاه ویـژه ای داشـته اسـت؛ سـکوهایی کـه معمولا بـا آجر یا سـیمان کنـار ورودی خانه سـاخته می شـد. مجتمـع آریـن نیـز در دو سـمت ورودی، پیرنشـین دارد و فقـط طراحی و سـاخت آن کمی تغییـر کـرده و در سـاخت آن از آهن و چوب اسـتفاده شـده اسـت. از طرفی آلاچیق چوبـی، آب نما و فضای سـبز حیاط نیز باعث شـده اسـت همسـایه ها اینجا دورهمی داشـته باشـند.”

روایت روزنامه شهرآرا از آرین13

روزنامه شهرآرا محله (ضمیمه روزنامه شهرآرا)، در دومین صفحه از شماره 512، مورخ یکم تیرماه 1402، بخشی از مطالب خود را به پروژه آرین 3 و تاثیر طراحی پیر نشین و فضای سبز این پروژه در  روابط همسایگی اختصاص داده است:

“محـدوده الهیـه را بـه آپارتمان هـا و مجتمع هـای بزرگـش می شناسـند؛ منطقـه ای کـه همسـایه ها یکدیگـر را در پارکینـگ، آسانسـور یا راه پلـه می بینند و معمولا روابطشـان به سـلام و احوالپرسـی خلاصه می شـود. اما سـاکنان مجتمع آریـن 3 در محلـه رحمانیه این قاعـده را تغییر داده و تعـدادی از واحدهـا روابـط همسـایگی را زنده نگه داشـته اند. طراحی مجتمع هـم در ایجاد ایـن روابـط دوسـتانه بی تأثیر نبوده اسـت. پیرنشـین یا سـکو در معـماری خانه های سـنتی ایران جایـگاه ویـژه ای داشـته اسـت؛ سـکوهایی کـه معمولا بـا آجر یا سـیمان کنـار ورودی خانه سـاخته می شـد. مجتمـع آریـن نیـز در دو سـمت ورودی، پیرنشـین دارد و فقـط طراحی و سـاخت آن کمی تغییـر کـرده و در سـاخت آن از آهن و چوب اسـتفاده شـده اسـت. از طرفی آلاچیق چوبـی، آب نما و فضای سـبز حیاط نیز باعث شـده اسـت همسـایه ها اینجا دورهمی داشـته باشـند.”

 

دانلود نسخه الکترونیک: دانلود روزنامه شهرآرا محله-شماره 512